Steg 3 Styra och leda

Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster

Målgrupp

Kompetenskravet är riktad till både projekterings- och entreprenaduppdrag. Utbildningen riktar sig till personal som ska genomföra följande arbetsuppgifter:

-Styra och leda personalgrupper i steg 2, utföra arbetsberedningar med mera.

-Tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande och framtida underhåll.

-Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området.

-Svarar för aktuell trafikinformation.

Syfte/Målsättning

Efter avslutad utbildning skall deltagarna kunna förstå och tillämpa gällande författningskrav, Allmänna Bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar och de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag.

Utöver fördjupade grundkunskaper enligt steg 1 samt steg 3 så skall även ingå, Vägsäkerhetsförfattningar och Vägtunnelförfattningar när den upphandlade objektet innehåll TEN-T väg och tunnel.

Lämpliga förkunskaper: Arbete på väg 1.1,1.2,1.3 samt 2.2

Innehåll

Kunna i planerings- och projekteringsfasen beakta och minimera de konflikter som kan uppstå i byggfasen och kommande underhållsåtgärder mellan arbetsmiljöns krav och trafikanternas behov. 

Kunna utföra löpande riskanalyser.

Kunna utföra skriftlig arbetsberedning, eller kunna redovisa varför skriftlig arbetsberedning inte behöver utföras, enligt krav i förfrågningsunderlag.

Kunna utföra, till certifierad personal i steg 2, en ritning eller skiss som visar hur nödvändiga trafik- och skyddsanordningar ska utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, samt god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.

Kunna förstå sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

Kunskaper om de åtgärder som planering och information kan bidra till att förbättra säkerheten och framkomligheten för trafikanter.

Kunna hantera Trafikverkets webbsystem för trafikinformation.

Certifiering

Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.

 Giltighetstid godkänd certifiering är 4 år.