§ 1 Tillämplighet

Dessa villkor gäller vid utbildningar som genomförs i regi av KL Utbildning.

§ 2 Offert

Dessa villkor bifogas i förekommande fall offert, daterad, som specificerar utbildningen. Dessa villkor är en del av offerten. I offerten anges dess giltighetstid. Om inget annat anges gäller offerten 30 dagar från offertdatum. Villkoren gäller också KL:s ”öppna utbildningar” där offertförfarande ej är aktuellt.

§ 3 Kontraktshandlingar

Uppdraget kan regleras av andra kontraktshandlingar än dessa villkor och ovannämnda offert. Övriga eventuella kontraktshandlingar kompletterar dessa villkor. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i kontraktshandlingarna, gäller en senare tillkommen handling före en tidigare kommen handling. Dessa villkor gäller dock alltid om ej annat avtalats.

§ 4 Uppdrag

KL tillhandahåller kursledning, lärare och erforderligt kursmateriel samt i de fall utbildningen drivs i av KL tillhandahållen kurslokal, lokaler, den utrustning som krävs för utbildningens genomförande. I de fall utbildningen hålles i kundens lokaler svarar kunden för att den för utbildningen behövliga utrustningen finns tillgänglig. Utbildning genomföres enligt KL:s utbildningsmetoder.

§ 5 Bekräftelse

Orderbekräftelse skickas från KL till kunden efter accept av offert alternativt efter annan form gällande meddelande av accept från kunden.

§ 6 Kallelse

Kallelse till kursdeltagare ombesörjs av kunden såvida inte annat överenskommits.

§ 7 Kursinformation

Eventuellt kursmaterial lämnas vid kursens början. Om inget annat anges ingår lunch och kaffe i kursavgiften då utbildningen genomförs i av KL tillhandahållen kurslokal. Då kursen är en halvdag ingår ej lunch.

§ 8 Äganderätt till

Utbildningsinnehåll m.m.
Äganderätten till kursmateriel, kursinnehåll, kursens uppläggning och genomförande tillkommer KL. Med kursmateriel avses i denna punkt allt materiel KL framtagit själv eller genom underleverantör och som används i undervisningen.

§ 9 Sekretess

Information om kursmaterielen och innehållet liksom tekniken för kursens uppläggning och genomförande får inte av kunden utan KL:s medgivande vidareförmedlas till tredje man. Inte heller förhållanden i övrigt som gäller relationerna mellan parterna enligt dessa villkor får vidareförmedlas till utomstående tredje man.

§ 10 Ansvar

KL:s uppdrag skall utföras fackmässigt och vid uppdragets utförande skall KL ta tillbörlig omsorg om kundens intressen.

§ 11 Uppdragets pris

Priset för utbildningen framgår av bifogad offert alternativt annan överenskommen handling.

§ 12 Betalning

Betalning sker mot faktura efter sedvanlig kreditprövning. Fakturering sker normalt i direkt anslutning till första kursstart om inte annat överenskommits. För privatperson gäller att kursavgiften skall vara KL tillhanda senast en vecka före kursstart. Vid fakturering gäller 30 dagar netto från fakturadatum. Är parterna oense om någon del av fakturan, skall ostridigt belopp betalas inom angiven tid. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser.

§ 13 Mervärdesskatt

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna priser.

§ 14 Resor och traktamente

Rese-och traktamentskostnader för lärare debiteras utöver överenskommit pris i förekommande fall. Debitering sker enligt statliga normer.

§ 15 Ändring av kursstartdatum

Önskemål om flyttning av kurstillfälle skall omgående meddelas KL. Detta skall ske skriftligen eller via e-post och bekräftas av KL till kunden för att vara giltig.

§ 16 Avbokning/ombokning

Sker avbokning av kursplats/er senare än två veckor före kursstart debiteras 50 % av avgiften. Sker avbokning inom en vecka före kursstart debiteras hela avgiften. Bokad plats kan överlåtas till annan person.

§ 17 Ändring av avtalet

Ändringar av dessa villkor skall ske skriftligen, varvid särskilt skall anges att fråga gäller ändring eller tillägg till dessa villkor. Kursledningen skall bestämma de närmare formerna för hur tillägg eller ändringar till dessa villkor skall ske för att första stycket skall kunna efterlevas mellan parterna.

§ 18 Tvist

Eventuell tvist skall avgöras enligt lagen om skiljemän.