KVALITETSPOLICY

Kenneth Lindén Utbildning AB arbetar förebyggande och långsiktigt med kvalitet som en integrerad del i den dagliga verksamheten. Vi skall alltid uppfylla eller överträffa kundens krav, behov och  förväntningar så att vi därmed behåller deras förtroende. Kvalitetsarbetet bedrivs systematiskt med tydlig struktur. Uppföljning hjälper oss att göra det vi kommit överens om. Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens.

KVALITETSMÅL:      

  • Genom att ständigt vara lyhörda och analysera information om marknaden och kunders behov skall vi tillsammans med våra medarbetare erbjuda utbildningar, konsulttjänster som väl svara upp mot kundens krav, förväntningar och behov.
  • Genom att hålla oss informerade om vilka miljöbetingade krav som kan ställas på våra tjänster, kan vi snabbt anpassa oss efter detta och vid behov vidta förändringar.
  • Vi skall hålla oss informerade om lagar och regler som gäller vår verksamhet samt vara informerad vilka lagar, regler och krav som gäller för våra utbildningar.
  • Orsakerna till klagomål och reklamationer skall dokumenteras och utvärderas för att lära för framtiden.
  • KL Utbildning skall marknadsföra utbildningar och konsulttjänster av högsta kvalitet.
  • Vi skall vara kundens problemlösare och rådgivare inom utbildning.
  • Vi skall väl svara upp mot kundens krav, behov och förväntningar.

UPPFÖRANDEKOD 

Våra värderingar:

Kenneth Lindén Utbildning AB tar ansvar för sin del i utbildningsprocessen. Vi är ärliga, öppna och tål genomlysning, vi samarbetar för företagets och kundens bästa. Vi värdesätter varandras olikheter och tar vara på människors skilda kompetenser. Med respekt för alla människors lika värde ska vi behandla alla lika och ge alla samma möjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Kunskap

Våra medarbetare skall ha en hög social kompetens samt en gedigen kunskap om de utbildningar och konsulttjänster som företaget erbjuder samt stor kunskap om säkerhetsregler som gäller vid utförandet av våra tjänster.

Service 

Vi skall vara kundens problemlösare och rådgivare inom utbildning.

Vi skall väl svara upp mot kundens krav och behov. Vi är enkla att nå och svarar snabbt.

Kvalité

Företaget skall marknadsföra utbildningar och konsulttjänster av högsta kvalitet

Vi skall vara kundens problemlösare och rådgivare inom utbildning.

Vi skall väl svara upp mot kundens krav och behov.

Vi skall tillgodose de miljöbetingade krav som kan ställas på verksamheten.

Vi skall hålla utlovade uppdrag på rätt plats med rätt kvalitet och i rätt tid.

Jämställdhet och mångfald

På vår arbetsplats respekterar vi och ger samma förutsättningar till alla medarbetare oavsett kön.

Kränkande särbehandling

Vi accepterar inte någon form av trakasserier eller kränkande särbehandling på vår arbetsplats. Vi arbetar aktivt för att förebygga kränkande särbehandling genom att behandla varandra med respekt.

Hälsa och säkerhet

Vi strävar efter en positiv företagskultur som gör att våra medarbetare trivs med sitt arbete och undviker ohälsa. Vår arbetsmiljö kännetecknas av handlingsfrihet, möjlighet till inflytande, utveckling, samarbete och sociala kontakter